Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SU-SEN YOGA CORE&MORE 

Artikel 1. Begrippen

1.1 Algemene voorwaarden gehanteerd door Su-Sen Yoga Core & More staan op de website van Su-Sen Yoga Core & More.

1.2 Deelnemer: degene die yoga/pilateslessen volgt of een workshop bij Su-Sen Yoga Core & More.

Artikel 2. Lidmaatschap/abonnement

2.1 De deelnemer schrijft zich in voor een vaste of wisselende les per week via het aanmeldingsformulier/machtigingsformulier.

2.2 Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op 1 les per week op basis van 75 minuten per les.

2.3 De deelnemer kan via het Momoyoga reserveersysteem de les reserveren. Als een les minimaal 4 uur voor aanvang van de les geannuleerd wordt, blijft het lestegoed voor die les staan en kan die les op een ander moment ingehaald worden. Bij annulering binnen 4 uur vervalt het tegoed. Op de vrijgekomen plek kan iemand anders een les volgen of inhalen.

2.4 Gemiste lessen kunnen tot uiterlijk 4 maanden erna worden ingehaald. Restitutie van het lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk.

2.5 De lesmomenten worden vooraf aangegeven door Su-Sen Yoga core & more.

2.6 Start u lopende de maand dan bent u slechts voor die maand het aantal lessen verschuldigd. Een abonnement loopt altijd vanaf de eerste van de maand.

Artikel 3. Betaling en tarief

3.1 De betaling van het doorlopende maandabonnement verloopt via automatische incasso. Het lesgeld wordt de eerste van de desbetreffende maand afgeschreven van uw bank-of girorekening. De deelnemer ondertekent het aanmeld/machtigingsformulier, zodat Su-sen Yoga Core & More gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde abonnementsgeld van de rekening. Abonnementsvormen en bijbehorende tarieven zijn de deelnemer bekend d.m.v. het aanmeld/machtigingsformulier.

3.2 Het tarief van het abonnement is een gemiddelde over een geheel jaar. Het vaste maandelijkse bedrag is gebaseerd op de jaarlijks aantal geplande 47 lesweken. De jaarlijks geplande vakantie sluiting weken zijn hier al vanaf gehaald, vakanties zijn inbegrepen in het lesgeld. De vakanties waarin Su-Sen Yoga Core & More gesloten is betaalt u dus niet en kunt u niet inhalen.

Artikel 4. Opzegtermijn

4.1 Su-Sen Yoga Core & More hanteert een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand, vanaf de eerste van de maand. Voorbeeld: als je voor 1 maart je opzegging doorgeeft, wordt je abonnement per 1 april stopgezet. Opzegging dient plaats te vinden door een email te sturen naar susenyoga@hotmail.com

Artikel 5. Gemiste en vervallen lessen

5.1 De lessen die op nationale feestdagen komen te vervallen (buiten de sluitingsweken) kunnen worden ingehaald.

5.2 Bij ziekte of uitval van de docent zal een vervangend docent de les overnemen of zal de les vervallen. Komt de les te vervallen mag deze les worden ingehaald.

5.3 Een losse les kan ingepland worden in het Momoyoga reserveersysteem als er een plek beschikbaar is.

5.4 Het inplannen van 3 proeflessen(proeverij) kan in het Momoyoga reserveersysteem als er plek is.

5.5 Na het niet nakomen van een ingeplande proefles komt de plek weer vrij voor andere aanvragen.

5.6 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in bijwoning van de lessen. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor de lessen die niet zijn bijgewoond. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden binnen 4 weken voor of 4 maanden na de gemiste les.

Artikel 6. Ziekte, blessures of zwangerschap

6.1 Als de deelnemer door ziekte en/of blessures tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen, kan in overleg en ter beoordeling van Su-Sen Yoga Core & More het abonnement maximaal 2 kalendermaanden uitgesteld worden met behoud van de plaats in de les. Dit kan niet met terugwerkende kracht. De vooruitbetaalde maand is voor rekening van de deelnemer. Als de deelnemer wil opzeggen tijdens deze uitstelperiode dan is de normale opzegprocedure van kracht, de opzegtermijn gaat in na de uitstelperiode. Als de deelnemer moet stoppen op advies van arts/therapeut i.v.m. met langdurige of blijvende ziekte/blessure of i.v.m. zwangerschap dan wordt de normale opzegtermijn gehanteerd.

Artikel 7. Eigen risico en aansprakelijkheid

7.1 Het doel van de yogalessen bij Su-sen Yoga Core & More is het in balans brengen van lichaam en geest, en niet op het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.

7.2 Meld klachten, lichamelijke en geestelijke, en zwangerschap aan de docent.

7.3 Bij twijfel over klachten, overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de les met een specialist.

7.4 Deelname aan een les is volledig op eigen risico van de deelnemer.

7.5 Su-sen Yoga Core & More is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les.

7.6 Su-sen Yoga Core & More is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.

7.7 Su-sen Yoga Core & More geeft geen zwangerschap yoga, Su-sen Yoga Core & More adviseert tijdens zwangerschap te stoppen met lessen en deel te nemen aan een zwangerschap yogacursus. In de eerste drie maanden van de zwangerschap is deelname aan een yogales afgeraden en niet toegestaan. Deelname aan lessen tijdens zwangerschap is geheel op eigen risico.

7.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van Su-sen Yoga Core & More zullen doorberekend worden aan de deelnemer.

Artikel 8 Wijzigingen, lesrooster, prijzen

8.1 Su-sen Yoga Core & More heeft het recht om prijzen, locatie en het lesrooster te wijzigen. Aanpassingen zullen tijdig worden gecommuniceerd via de website en mail/nieuwbrief.

Artikel 9. Uitsluiting

9.1 Su-Sen yoga Core & More kan deelname aan de les weigeren als de deelnemer niet voldaan heeft aan de betaling.

9.2 Su-Sen yoga Core & More heeft met zorg de inhoud op de website samengesteld. Mocht het zo zijn dat er fouten staan vermeld dan kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

9.3 Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Su-Sen Yoga Core & More. 

Contactgegevens:

Gevestigd te Putten, kantoorhoudende aan huinerenkweg 1-4 3881 PS, 0613411131 www.susenyoga.nl

KvK: 08017895

BTW: NL813393954B01

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Su-Sen yoga Core & More verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Adres gegevens

-Bankgegevens bij automatische incasso